ANA SAYFA AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Erdem İLBEYİ Medya Eğitim Hizmetleri (Biloji) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla firmamız tarafından mevzuata ve firma politikalarımıza uyumun sağlanması amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.  

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Biloji tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir;

Biloji tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve firma politikalarımıza uygun olarak yerine     getirilmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütebilmek;

Firmamızın orta ve uzun vadede ticari politikalarını, insan kaynağı ihtiyacını tespit etmek, planlamak ve uygulanmaya geçirmek,

Biloji ticari itibarını ve oluşturduğu güvenin korunması.

Firmamız tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.biloji.com internet adresinden yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; yasal yollarla talep edilmesi durumunda kişisel verilerin sahiplerine ve hukuki, adli, siyasi soruşturmalar çerçevesinde kamu kurumları tarafından talep dilmesi halinde kamu kurumlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca firma yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize iletilebilmektedir. Biloji belirtilen durumlar dışında ticari amaçlarla da olsa kişisel verilerinizi kimse ile paylaşmamaktadır.

IV. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

·        Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

·        Noter vasıtasıyla ya da

·        Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile, tarafımıza iletilebilecektir.

Bu yöndeki talepleriniz talebin niteliğine göre kısa sürede ve en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretlendirmeye tabi tutulacaktır.